Taisyklės ir sąlygos

1. Sąvokos

  1.1. Pardavėjas – Neda Urbštaitė, vykdanti veiklą pagal individualios veiklos pažymą nr. 1046187, PVM mokėtojo kodas: LT100015914618, registruotos veiklos adresas - Raubatonių g. 35, Vilkijos k., LT-54222, Kauno r.

  1.2. Saloneda.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.saloneda.lt.

  1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka įsigyjantis prekes ar paslaugas komercinei veiklai vykdyti; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis įsigyjant prekes ar paslaugas komercinei veiklai vykdyti; 3) juridiniai asmenys įsigyjantys prekes ar paslaugas komercinei veiklai vykdyti; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai;

  1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

  1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, veiklos vykdymo vieta, prekių pristatymo ir sąskaitos išrašymo adresai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

  1.6. Paskyra – Pirkėjo registravimosis saloneda.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (pirkėjo paskyra).

  1.7. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo fizinėje bei elektroninėje parduotuvėje www.saloneda.lt taisyklės.

  2. Bendrosios nuostatos

   2.1. Norėdamas naudotis saloneda.lt teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo patvirtini pirkimo taisykles (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „ Susipažinau ir sutinku su Taisyklės ir sąlygos“), tai yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu fizinėje bei elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt susijusios sąlygos.

   2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles (dėl šios priežasties Pirkėjams rekomenduojama kiekvieną kartą atliekant užsakymą susipažinti su Taisyklėmis iš naujo). Pirkti elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt.

   3. Asmens duomenų apsauga

    3.1. Patvirtindamas šias taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį saloneda.lt tvarkytų veiklos analizės tikslais.

    3.2. Patvirtindamas šias taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą Pardavėjas vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – galėtų perduoti Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

    3.3. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje saloneda.lt, laikoma slapta ir neviešinama.

    3.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu duomenis laisvai keisti, papildyti ar ištrinti.

    3.5.  Patvirtindamas šias taisykles, Pirkėjas sutinka, kad saloneda.lt Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam Pardavėjo partneriui (duomenų gavėjui) tiktais jo užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

    3.6. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės saloneda.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio saloneda.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės saloneda.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės saloneda.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt nurodytais kontaktais.

    3.7. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@saloneda.lt iš Taisyklių 3.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

    4. Pirkėjo teisės

     4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

     4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

     4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

     4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

     5. Pirkėjo įsipareigojimai

      5.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve saloneda.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

      5.2. Užsiregistravęs svetainėje saloneda.lt arba naudodamasis elektronine parduotuve saloneda.lt be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

      5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.

      5.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.

      5.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

      5.6. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

      5.7. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus, apie tai iš anksto įspėjus ir gavus sutikimą iš saloneda.lt administracijos.

      6. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

       6.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt penkiais būdais:

       6.1.1. užsiregistruodamas svetainėje www.saloneda.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

       6.1.2. nesiregistruodamas svetainėje www.saloneda.lt;

       6.1.3 telefonu;

       6.1.4 El. paštu info@saloneda.lt;

       6.1.5 Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose, jei tam sutikimą davė saloneda.lt.

       6.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

       6.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai.

       6.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės saloneda.lt duomenų bazėje.

       7. Pardavėjo teisės

        7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.saloneda.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

        7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės www.saloneda.lt veiklą.

        7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

        7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės saloneda.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine saloneda.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

        7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

        7.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar kontaktiniu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

        7.7. Pardavėjas, esant aplinkybėms dėl kurių jis negali įvykdyti užsakymo gali vienašališkai anuliuoti užsakymą apie tai pranešęs vienu iš 3.2 punkte apibrėžtu Pirkėjo kontaktu. Jei pirkėjas yra sumokėjęs už prekes, pardavėjas grąžina pinigus pirkėjui per 7 (septynias) darbo dienas.

        8. Pardavėjo įsipareigojimai

         8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės saloneda.lt teikiamomis paslaugomis.

         8.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

         8.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

         8.3. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pasirinkus apmokėjimą atsiimant prekes, prekės paruošiamos po Pirkėjo susisiekimo su Pardavėju.

         8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas bankinis pervedimas ir pardavėjas gavo pinigus.

         9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

          9.1. Prekių kainos saloneda.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

          9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

          9.2.1. banko pavedimu;

          9.2.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu nurodytoms prekėms, kurioms yra teikiamas šis atsiskaitymo būdas;

          9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 9.2.2 p. nurodytą atsiskaitymo būdą, o užsakomos prekės Pardavėjas neturi sandėlyje, Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo sumokėti avansu dalį kainos, kaip užstatą už prekės pristatymą) pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas, jei prekės nėra sandėlyje, nors taip ir nenurodyta aprašyme, Pardavėjas privalo per 2 (dvi) darbo dienas susisiekęs su Pirkėju pranešti apie prekės nebuvimą sandėlyje ir/arba gražinti pinigus už apmokėtas prekes nesančias sandėlyje arba pratęsti jų pristatymo terminą. 

          9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

          9.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

          10. Prekių pristatymas

           10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 10.3 – 10.6 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti saloneda.lt

           10.2. Pirkėjas užsisakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

           10.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

           10.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

           10.5. Į prekių pristatymo į nurodytą adresą paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas (prekės virš 30 kg iškrovimu pasirūpina Pirkėjas, pagal tarptautinę vežėjų konvenciją Pirkėjas negali reikalauti iš vežėjo įnešti į namus ar darbo vietą prekes, kurių svoris viršija 30 kg.) – šią paslaugą pirkėjas privalo užsisakyti atskiru susitarimu papildomai, apie tokį pageidavimą pranešdamas saloneda.lt kontaktiniu numeriu arba el. paštu. Kaina skaičiuojama individualiai priklausomai nuo svorio. Kitu atveju prekės pristatomos nurodytu adresu iki lauko durų.

           10.6. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

           10.7. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

           10.8. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Jei užsakytų prekių Pardavėjas neturi sandėlyje arba prie prekės aprašymo nurodytas preliminarus prekių pristatymo terminas, po užsakymo patvirtinimo Pardavėjas informuoja Pirkėją apie tikslų prekių pristatymo terminą per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

           10.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės kaip pvz.: prekių tiekėjų vėlavimą išsiųsti prekes, prekių pristatymo vėlavimą į saloneda.lt  sandėliavimo patalpas dėl vežėjų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

           10.10. Priimant siuntą, prašome atidžiai apžiūrėti siuntos pakuotę, jei ji bus pažeista įrašykite „PAKUOTĖ PAŽEISTA“ vežėjų įteikimo lape, priešingu atveju Jūs sutiksite, kad gavote nepažeistą pakuotę. Jeigu priėmę nepažeistą siuntą radote prekių neatitikimą (gavote kitą prekę, neatitinka spalva/kiekis/komplektacija) informuokite mus nedelsiant, t.y. per 2 d.d. nuo prekių gavimo. Tokiu atveju ištaisysime netikslumus nemokamai. Informavus apie neatitikimus vėliau nei per 2 darbo dienas Pardavėjas pretenzijų nepriima.

           10.11. Pirkėjas kartu su pretenzija privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto ar netikslaus siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

           10.12. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai. Už pristatymą pinigai negražinami. Pardavėjas pasilieka teisę už užsakymo administravimą ir patirtas transportavimo išlaidas išskaičiuoti iš Pirkėjo užsakymo 20 % užsakymo vertės savo nuostoliams padengti, prieš grąžinant pinigus.

           10.13. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas. Jei pirkėjas buvo pasirinkęs apmokėjima grynais pristatymo metu ir buvo atlikęs užsakymo metu avanso pavedimą, avansas lieka Pardavėjui kaip kompensacija už patirtas užsakymo administravimo ir transportavimo išlaidas, jei nebuvo sutarta kitaip.

           11. Prekių kokybės garantija

            11.1. Visos saloneda.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės yra skirtos profesionaliam naudojimui ir komercinei veiklai vykdyti.

            11.2. Kiekvienos saloneda.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

            11.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą arba kreiptis į Pardavėją dėl prekių savybių detalesnio aprašymo.

            11.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose, jei nenurodomas garantijos galiojimo laikas, prekių galiojimas yra 12 mėn.

            11.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

            12. PREKIŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

             12.1. Pagal toliau išvardintas sąlygas, mes suteikiame garantiją, kuri apima nemokamą prietaiso defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar klaidų prietaiso gamybos procese, pašalinimą. Šios garantinės sąlygos galioja visai saloneda.lt parduodamai el.įrangai arba baldams, jei garantiniame dokumente pastabose nenurodyta kitaip.

             12.2.  Bendros nuostatos.

             12.2.1. Pieš pradedant naudoti prekę, būtina atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir susipažinti su techninėmis specifikacijomis.

             12.2.2. Pretenzijos dėl įrangos trūkumų turi būti pareikštos garantinio laikotarpio metu.

             12.2.3. Įrenginys turi būti eksploatuojamas (jeigu instrukcijoje nėra numatyta kitaip) patalpoje, kurioje oro temperatūra yra nuo +10 iki +35˚C, o santykinė oro drėgmė neviršija 80% esant 25˚C temperatūrai. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją medžiagų bei dulkių.

             12.2.4. Transportavimo metu esant žemesnei nei +5 ˚C temperatūrai, prieš prietaisą  įjungiant, reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau kaip 3 valandas normaliose klimatinėse sąlygose.

             12.2.5. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje oro temperatūra aukštesnė, į patalpą, kurioje oro temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros lizdą ne trumpiau kaip 2 valandas.

             12.2.6. Prietaisus galima jungti tik į valstybinius standartus atitinkantį (220V, 50Hz) elektros tinklą, kuris yra techniškai tvarkingas. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus bei stabilizatorius.

             12.2.7. Saugojant ar eksploatuojant įrenginius draudžiama: prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių prietaisų; nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą; ant prietaiso dėti sunkius daiktus; valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

             12.2.8. Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti ir nebus tenkinami.

             12.3.     Garantiniai įsipareigojimai.

             12.3.1. Prekių garantinis laikotarpis prasideda pardavimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nustatoma pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą.

             12.3.2. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą ir garantinio remonto taloną jei toks išduotas), bei tiksliai nurodžius defektą arba įrenginio veiklos nesklandumus.

             12.3.3. Garantinis remontas atliekamas adresu: Raubatonių g. 35, Vilkijos k., LT-54222, Kauno r. Garantiniam remontui prekę arba detalę pristato ir atsiima, arba transporto išlaidas apmoka klientas, prieš tai susisiekęs su saloneda.lt kontaktiniu numeriu ir gavęs sutikimą dėl garantinio aptarnavimo.

             12.3.4. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prekės transportavimo metu.

             12.3.5. Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamos prekės komplektacija atitinka tą, kuri buvo prekę pristatant. Jei yra neatitikimų, nedelsiant (2 d.d. nuo prekių atsiėmimo) turite informuoti saloneda.lt vienu iš kontaktuose nurodytu būdu. Dėl komplektacijos neatitikimo, vėliau pretenzijos nepriimamos.

             12.3.6. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.

             12.3.7. Prekė keičiama arba grąžinami pinigai, jei gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę garantinio aptarnavimo laikotarpiu, neįmanoma pašalinti.

             12.3.8. Jeigu keičiamą dalį reikia siųsti iš gamintojo, garantinis remontas gali užtrukti iki 30 darbo dienų.

             12.3.9. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas jos neatsiima, po 30 dienų nuo remonto užbaigimo saloneda.lt pradeda taikyti saugojimo mokestį – 1 € per dieną.

             12.3.11. Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas (t.y. skaičiuojamas iš naujo) dėl prietaiso garantinio remonto, viso prietaiso, ar atskirų komplektuojamųjų dalių pakeitimo.

             12.3.12. Garantija netaikoma natūraliai besidėvinčioms dalims (pvz., multifunkciniam centrui, aptrauktai baldo medžiagai, paminkštinimams ir pan). Natūraliam prekės nusidėvėjimui arba mechaniniams pažeidimams Garantija netaikoma.

             12.3.13. Garantija netaikoma aksesuarams.

             12.4. Garantija netenka galios jei:

             12.4.1. Yra pasibaigęs garantinio aptarnavimo terminas.

             12.4.2. Nepateikiami originalūs įsigijimo dokumentai: pirkimo čekis (sąskaita faktūra) ir/ar garantinis talonas.

             12.4.3. Pažeisti apsauginiai lipdukai.

             12.4.4. Prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.

             12.4.5. Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, arba nesilaikant eksploatavimo sąlygų, nurodytų įsigytos prekės instrukcijose.

             12.4.6. Prekė buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar į ją pateko pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai (ko pasekoje pasireiškė korozija, oksidacija ir pan.).

             12.4.7. Gedimai yra sukelti stichinės nelaimės (pvz., potvynis, žaibas, žemės drebėjimas ir t.t.).

             12.4.8. Gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių.

             12.4.9. Eksploatacinės medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz., naudojami netinkami elementai).

             12.4.10. Gedimas atsirado naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo arba pardavėjo.

             12.4.11. Gedimas įvyko dėl programinės įrangos (pvz., kompiuterinio viruso) savavališko modifikavimo.

             12.4.12. Gedimas įvyko dėl netinkamo įrenginio surinkimo.

             12.5.     Ginčai.

             12.5.1. Visi ginčai, kilę dėl garantinio aptarnavimo, sprendžiami abipusiu susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

             13. Prekių grąžinimas ir keitimas

              13.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus: "spausdintas prekes, reprodukcijas ar kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00)"; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

              13.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją laisva forma el.paštu info@saloneda.lt, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis, bei sulaukęs Pardavėjo patvirtinimo, kad prekes gali grąžinti. 

              13.3. Grąžinti prekes ne dėl atsiradusių prekės defektų ar trūkumų Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei Pardavėjas leidžia jam grąžinti tokias prekes patvirtinęs šį faktą el.paštu.
               
              13.4. Grąžinant prekes ne dėl atsiradusių prekės defektų ar trūkūmų, Pirkėjui grąžinami pinigai tik už prekes, atskaičius 20 % (dvidešimt procentų) administracinį mokestį už užsakymo apdorojimą.

              13.5. Primename, kad grąžinamos arba keičiamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

              13.5.1. Prekė grąžinama originalioje gamintojo pakuotėje, su visomis gamintojo etiketėmis.

              13.5.2. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nedėvėta ar kitaip naudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos). Surinkta prekė negali būti grąžinta.

              13.5.3. Prekė neturi būti purvina, dėmėta ar nučiupinėta. Tokių prekių atgal nepriimame ir pinigų negrąžiname, todėl siunčiant prekes atgal įsitikinkite, kad grąžinama prekė atitinka visus grąžinimo reikalavimus.

              13.5.4. Prekės, grąžinamos iš Lietuvos, turi mus pasiekti lygiai per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo datos klientui, kitu atveju prekių atgal nepriimame ir pinigų negrąžiname.

              13.5.5. Pinigai už siuntimo išlaidas nėra grąžinami (pinigai grąžinami tik už prekes).

              13.6. KLIENTAS ĮSIPAREIGOJA:

              13.6.1. Klientas, grąžinantis prekes, ant grąžinamos siuntos privalo nurodyti siuntėjo adresą bei pasirūpinti, kad grąžinamos prekės pasiektu Pardavėją jo nurodytu veiklos vykdymo adresu, kurį Pardavėjas nurodo, kai yra patvirtinamas prekės grąžinimas.

              13.7. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA:

              13.7.1. Grąžinti pinigus Klientui už gautas netinkamos kokybės prekes (jei pastebimas gamybinis defektas arba matomi gamybiniai neatitikimai nurodyti prekės specifikacijoje).

              13.7.2. Jei Klientas gauna prekę, kuri yra brokuota ar kaip nors kitaip matomas defektas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Klientui prekės grąžinimo išlaidas.

              13.7.3. Pardavėjas sutikdamas su prekių grąžinimu, nurodo grąžinimo adresą. Pardavėjas neatsako už siuntas, kurios buvo išsiųstos klaidingu kliento nurodytu adresu.

              13.7.4. Pardavėjas įsipareigoja gavus Jūsų grąžinamas prekes ir apžiūrėjus jų būklę per 10 (dešimt) darbo dienų atlikti pinigų grąžinimą į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pavedimas apmokant už prekes.

               13.8. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes.

               13.8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

               13.8.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

               13.8.2.1. kad prekės gamybos defektai būtų pašalinti, o jei to neįmanoma padaryti pakeisti prekę į tokią pačią ar analogišką prekę;

               13.8.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

               13.8.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

               13.8.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

               13.8.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 13.8.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 13.8.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 13.8.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

               13.8.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

               13.8.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@saloneda.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

               13.8.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

               13.8.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

               13.8.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, jei prekės garantijos talone nenumatytas ilgesnis prekės grąžinimo terminas.

               13.8.6. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt įsigijo prekių komplektą ir viena komplekto dalis arba visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių yra pažeista Taisyklių 12.3.14 punkte numatytu būdu, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

               13.8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

               13.8.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas jei jam buvo pateiktos prekių aprašymus atitinkančios prekės. Jei pirkėjas gavo nekokybiškas Prekes, Pardavėjas savo lėšomis pakeičia prekes kokybiškomis arba savo lėšomis pasiima prekes iš Pirkėjo.

               13.8.9. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

               13.8.10. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. saloneda.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Saloneda.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

                13.8.11. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna saloneda.lt.

                13.8.12. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

                13.9. Prekių grąžinimas ir keitimas kitais atvejais

                13.9.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti Pardavėją el. paštu info@saloneda.lt. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna saloneda.lt

                14. Atsakomybė

                 14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

                 14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve saloneda.lt.

                 14.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei saloneda.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

                 14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

                 15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

                  15.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje saloneda.lt įvairias akcijas, nuolaidas ar išpardavimus.

                  15.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų, nuolaidų ar išpardavimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

                  16. Apsikeitimas informacija

                   16.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

                   16.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

                   17. Baigiamosios nuostatos

                    17.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

                    17.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

                    17.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                    17.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.saloneda.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei nustatytų LR teisės aktų reikalavimų.

                    17.5. Atsižvelgiant į Pardavėjo parduodamų Prekių pobūdį (įranga, baldai ir prekės grožio salonams, kirpykloms ir kabonetams) Pirkėjas sudarydamas sutartį patvirtina, kad Prekes įsigyja ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai vykdyti ir ne vartojimo tikslais.

                    Taisyklės atnaujintos 2023.05.15
                    Nuoroda į ankstesnę versiją (iki 2023.05.15)

                    You have successfully subscribed!
                    This email has been registered