Gavus užsakymą pastebėjote prekės gamyklinį broką? Nesijaudinkite, kartu išspręsime visas kilusias problemas. Būtina atsiųsti broko nuotraukas mums el. paštu - taip greičiau galėsime išspręsti susidariusius nepatogumus. Visa reikalinga informacija apie garantinį aptarnavimą - mūsų pirkimo taisyklėse, taip pat informacija teikiama telefonu +37062323959 arba el. paštu info@saloneda.lt

Prekėms taikoma 12 mėn. kokybės garantija

Visa Saloneda.lt parduotuvėje parduodama įranga ir baldai yra parduodama tik komerciniam naudojimui. Pirktiems baldams, įrangai ir prietaisams yra suteikiama 12 mėn. standartinė kokybės garantija (jei nenurodyta kitaip prekės aprašyme).

Visoms parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo garantija. Įsigijus prekes, prieš surenkant, būtina atidžiai apžiūrėti ir pastebėjus defektą, nedelsiant (per 3 kalendorines dienas nuo užsakymo gavimo) susisiekti su Saloneda.lt klientų aptarnavimo skyriumi.

11. Prekių kokybės garantija

  11.1. Visos saloneda.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės yra skirtos profesionaliam naudojimui ir komercinei veiklai vykdyti.

  11.2. Kiekvienos saloneda.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  11.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą arba kreiptis į Pardavėją dėl prekių savybių detalesnio aprašymo.

  11.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose, jei nenurodomas garantijos galiojimo laikas, prekių galiojimas yra 12 mėn.

  11.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

  12. PREKIŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

   12.1. Pagal toliau išvardintas sąlygas, mes suteikiame garantiją, kuri apima nemokamą prietaiso defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar klaidų prietaiso gamybos procese, pašalinimą. Šios garantinės sąlygos galioja visai saloneda.lt parduodamai el.įrangai arba baldams, jei garantiniame dokumente pastabose nenurodyta kitaip.

   12.2.  Bendros nuostatos.

   12.2.1. Pieš pradedant naudoti prekę, būtina atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir susipažinti su techninėmis specifikacijomis.

   12.2.2. Pretenzijos dėl įrangos trūkumų turi būti pareikštos garantinio laikotarpio metu.

   12.2.3. Įrenginys turi būti eksploatuojamas (jeigu instrukcijoje nėra numatyta kitaip) patalpoje, kurioje oro temperatūra yra nuo +10 iki +35˚C, o santykinė oro drėgmė neviršija 80% esant 25˚C temperatūrai. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją medžiagų bei dulkių.

   12.2.4. Transportavimo metu esant žemesnei nei +5 ˚C temperatūrai, prieš prietaisą  įjungiant, reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau kaip 3 valandas normaliose klimatinėse sąlygose.

   12.2.5. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje oro temperatūra aukštesnė, į patalpą, kurioje oro temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros lizdą ne trumpiau kaip 2 valandas.

   12.2.6. Prietaisus galima jungti tik į valstybinius standartus atitinkantį (220V, 50Hz) elektros tinklą, kuris yra techniškai tvarkingas. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus bei stabilizatorius.

   12.2.7. Saugojant ar eksploatuojant įrenginius draudžiama: prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių prietaisų; nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą; ant prietaiso dėti sunkius daiktus; valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

   12.2.8. Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti ir nebus tenkinami.

   12.3.     Garantiniai įsipareigojimai.

   12.3.1. Prekių garantinis laikotarpis prasideda pardavimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nustatoma pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą.

   12.3.2. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą ir garantinio remonto taloną jei toks išduotas), bei tiksliai nurodžius defektą arba įrenginio veiklos nesklandumus.

   12.3.3. Garantinis remontas atliekamas adresu: Raubatonių g. 35, Vilkijos k., LT-54222, Kauno r. Garantiniam remontui prekę arba detalę pristato ir atsiima, arba transporto išlaidas apmoka klientas, prieš tai susisiekęs su saloneda.lt kontaktiniu numeriu ir gavęs sutikimą dėl garantinio aptarnavimo.

   12.3.4. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prekės transportavimo metu.

   12.3.5. Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamos prekės komplektacija atitinka tą, kuri buvo prekę pristatant. Jei yra neatitikimų, nedelsiant (2 d.d. nuo prekių atsiėmimo) turite informuoti saloneda.lt vienu iš kontaktuose nurodytu būdu. Dėl komplektacijos neatitikimo, vėliau pretenzijos nepriimamos.

   12.3.6. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.

   12.3.7. Prekė keičiama arba grąžinami pinigai, jei gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę garantinio aptarnavimo laikotarpiu, neįmanoma pašalinti.

   12.3.8. Jeigu keičiamą dalį reikia siųsti iš gamintojo, garantinis remontas gali užtrukti iki 30 darbo dienų.

   12.3.9. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas jos neatsiima, po 30 dienų nuo remonto užbaigimo saloneda.lt pradeda taikyti saugojimo mokestį – 1 € per dieną.

   12.3.11. Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas (t.y. skaičiuojamas iš naujo) dėl prietaiso garantinio remonto, viso prietaiso, ar atskirų komplektuojamųjų dalių pakeitimo.

   12.3.12. Garantija netaikoma natūraliai besidėvinčioms dalims (pvz., multifunkciniam centrui, aptrauktai baldo medžiagai, paminkštinimams ir pan). Natūraliam prekės nusidėvėjimui arba mechaniniams pažeidimams Garantija netaikoma.

   12.3.13. Garantija netaikoma aksesuarams.

   12.4. Garantija netenka galios jei:

   12.4.1. Yra pasibaigęs garantinio aptarnavimo terminas.

   12.4.2. Nepateikiami originalūs įsigijimo dokumentai: pirkimo čekis (sąskaita faktūra) ir/ar garantinis talonas.

   12.4.3. Pažeisti apsauginiai lipdukai.

   12.4.4. Prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.

   12.4.5. Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, arba nesilaikant eksploatavimo sąlygų, nurodytų įsigytos prekės instrukcijose.

   12.4.6. Prekė buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar į ją pateko pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai (ko pasekoje pasireiškė korozija, oksidacija ir pan.).

   12.4.7. Gedimai yra sukelti stichinės nelaimės (pvz., potvynis, žaibas, žemės drebėjimas ir t.t.).

   12.4.8. Gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių.

   12.4.9. Eksploatacinės medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz., naudojami netinkami elementai).

   12.4.10. Gedimas atsirado naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo arba pardavėjo.

   12.4.11. Gedimas įvyko dėl programinės įrangos (pvz., kompiuterinio viruso) savavališko modifikavimo.

   12.4.12. Gedimas įvyko dėl netinkamo įrenginio surinkimo.

   12.5.     Ginčai.

   12.5.1. Visi ginčai, kilę dėl garantinio aptarnavimo, sprendžiami abipusiu susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Kaip prekių tiekėjas, gavę iš Jūsų grąžintą nekokybišką prekę, per 14 kalendorinių dienų pasiliekame teisę nuspręsti ar Jums nemokamai pakeisti prekę į identišką kokybišką, pašalinti gedimą arba broką, ar tiesiog grąžinti pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

   Garantijos galiojimo laikotarpiu pastebėjus paslėptus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums foto nuotraukas elektroniniu paštu info@saloneda.lt . Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą informuosime Jus, Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

   *Kilus klausimams dėl Jūsų užsakymo, visada galite skambinti kontaktuose nurodytu telefonu ar rašyti el. paštu ir gauti atsakymą į Jums rūpimus klausimus.

   You have successfully subscribed!
   This email has been registered